Zeist op de Fiets | Home | Nieuwe pagina | Actueel | Gastenboek | GPS Fietsroutes | Volgende vergaderingen | Knelpunten | Links | Pluim ! | Artikelen Nieuwsbode | Malle Fratsen | Stekels | Gemiste kansen | Bordelogie | Inspraakreacties | Archief 1 | Archief 2 | Archief 3 | Archief 4 | Archief 5

Archief Nieuwsbode-artikelen 1

Artikel uit de Nieuwsbode van 27 01 '04 :

Toenemend sluipverkeer maakt maatregelen noodzakelijk                   

Enige tijd geleden stond er in dit blad een oproep van de Gemeente Zeist om uw mening te geven over een definitieve afsluiting van de Blikkenburgerlaan voor doorgaand autoverkeer. U kon een voorkeur aangeven voor één van drie afsluitingsvarianten. De Fietsersbond is verheugd dat de Gemeente het initiatief genomen heeft tot het permanent maken van een maatregel die ongewenst sluipverkeer tegengaat. Vooral ook omdat veel fietsende scholieren dagelijks gebruik maken van deze weg. Met een van de bijeffecten van de afsluiting zijn we minder blij. Want inmiddels valt een toename van het sluipverkeer op de Tiendweg – Bunzinglaan te constateren. Ook daar is dit uitermate onwenselijk. Het zijn smalle plattelandswegen die zich niet lenen voor doorgaand autoverkeer. De Fietsersbond hoopt, dat de Gemeente Zeist dit probleem even voortvarend aan zal pakken als dat ze gedaan heeft op de Blikkenburgerlaan. Er is een hele simpele oplossing.

Breng ook op deze weg op een slimme plaats een barrière aan. Aanwonenden kunnen dan weliswaar nog maar via een aanrijdroute hun woning bereiken maar de doorsteek voor het ongewenste autoverkeer is er dan wel uit. Andere dan dit soort van fysieke maatregelen werken niet i.v.m. het probleem van de handhaving.

Dat valt goed te zien op een andere plattelandsweg, namelijk de Bisschopsweg. Daar geldt in de spitsuren een inrijdverbod voor auto’s. Maar wie regelmatig van deze drukbefietste route naar de Uithof gebruikt maakt weet dat het er in de spits regelmatig barst van de auto’s. Je kan er ook moeilijk elke dag een agent neerzetten. Maar het probleem van het ongewenst sluipverkeer speelt eigenlijk de hele dag door en maakt deze smalle weg erg gevaarlijk voor de honderden fietsers die er elke dag passeren.

De Fietsersbond is daarom ook erg blij dat er komende maand door GroenLinks een raadsvoorstel wordt ingediend met als doel het autoluw maken van dit gebied tussen Zeist en de Uithof door het nemen van fysieke maatregelen. We hopen dat dit raadsvoorstel mag rekenen op een brede ondersteuning.

Mochten er twijfels zijn, dan raad ik deze twijfelaars aan om zich eens in de spits op de fiets op de Bisschopsweg te wagen, ik weet zeker dat dit elke vorm van twijfel over de noodzaak van de gevraagde maatregelen zal wegnemen.

 

Ine van Dam,  Fietsersbond Zeist

 

Nogmaals:  Fietsverlichting                                           Nieuwsbode 02 12 03

In de winterperiode is het lang donker en maken veel fietsers in het woon-werk of woon-schoolverkeer hun dagelijkse ritten in de schemering of het donker.

Het is helaas nog steeds zo, dat veel fietsers géén of ondeugdelijke verlichting voeren. Dit tot irritatie van menig medeweggebruiker, maar bovenal gevaarlijk. Voor de fietser zelf, maar ook anderen worden hierdoor in gevaar gebracht. De laatste tijd wordt er verscherpt gecontroleerd door de politie en is er sprake van een lik-op-stuk-beleid. De Fietsersbond is daar blij mee; als je regels met elkaar afspreekt, moeten deze ook gehandhaafd worden.

Ook blijkt steeds weer dat er verwarring bestaat over wat er nu wettelijk voorgeschreven is wat betreft fietsverlichting. Je komt daarbij soms rare dingen tegen, zoals fietsers die als een soort kerstboom vol knipperlichtjes rijden; valt wél op, maar het mág niet…. Daarom onderstaand de verlichtingsregels in een notendop:

 

Een fiets hoeft alleen van verlichting te zijn voorzien als deze in het donker gebruikt wordt of als het zicht ernstig belemmerd is. In deze omstandigheden moet je fiets voorzien zijn van een koplamp die wit of geel licht uitstraalt en een achterlicht die tussen 25 cm en 120 cm boven het wegdek is bevestigd.

Het achterlicht moet goedgekeurd zijn. Een goedgekeurd achterlicht is voorzien van een rondje met daarin de letters NL. Veel, ook goede achterverlichting, is niet voorzien van dit keurmerk. Aan de voorverlichting worden geen nadere eisen gesteld, behalve dat de kleur van het licht wit of geel moet zijn. Fietsverlichting moet permanent branden (mag niet knipperen) en aan de fiets bevestigd zijn (een knipperend ledlampje aan je jas is dus dubbel fout).

 

U kunt nog meer informatie vinden op www.fietsersbond.nl/verlichting . U kunt daar ook komen via de link-pagina op de website van de afdeling Zeist: www.zeist.fietst.nl . Voor reacties op deze rubriek kunt u daar ook terecht voor het (e-mail-) adres.

 

Ine van Dam,  Fietsersbond Zeist

 

PGGM en de Noordweg                                   Nieuwsbode 18 11 03

 

In de uitbreidingsplannen van de PGGM worden er verkeerskundige maatregelen genomen, om het toegenomen autoverkeer van en naar het nieuwe kantoor in goede banen te leiden.

Met name de Noordweg-Noord wordt aangewezen als ingaand verkeer naar de parkeergarage en de Kroostweg-Noord als uitgaand verkeer. Het leed van de overlast van het autoverkeer wordt dus gelijkelijk verdeeld over de twee genoemde wegen, het resultaat van lang wikken en wegen.

Tegelijk wordt (eindelijk) erkend dat de Noordweg-Noord een belangrijke functie heeft als fietsroute van Zeist naar de Uithof en vice versa. Er worden zelfs maatregelen genomen om het fietsverkeer veilig de Kromme-Rijnlaan te laten oversteken, door middel van een verhoogd aangelegd plateau en vluchtheuvels. Daardoor worden de auto’s  op de Kromme-Rijnlaan afgeremd(!), zodat de fietsers gemakkelijker/veiliger kunnen oversteken. Chapeau! Verder worden er drempels op de Noordweg-Noord en de Kroostweg-Noord, ook een belangrijke (lokale) fietsroute, aangelegd om het autoverkeer aan te moedigen rustiger te gaan rijden.

En nu komt het. Ik citeer: “De bestaande, kenmerkende eenvoud van de Noordweg-Noord zal met het aanbrengen van een gering aantal aanpassingen worden gehandhaafd en versterkt…”. De landelijke sfeer ervan zal worden versterkt.

In deze plannen, hoe goed ook bedoeld, mis ik toch de uiterste consequentie om de landelijke sfeer te versterken: maak de Noordweg-Noord autoluw en verder de Bisschopsweg, Bunnikseweg, Tolakkerlaan, Grotelaan enz. Kortom, alle plattelandswegen in het buitengebied van Zeist-West.

De grootste bedreigingen van de rust in het buitengebied komen hoofdzakelijk van de ontwikkeling van grote projecten aan de randen van dit buitengebied: het UMC (woon/werk- auto-sluip-verkeer, taxi’s) en de nieuwbouw van de PGGM.  De bouwplannen op het Saestumveld  laat ik dan nog buiten beschouwing.

Nu is het de hoogste tijd dat er op de Noordweg-Noord duurzame verkeersbelemmerende maatregelen worden genomen om de landelijke sfeer echt te beschermen. Gemeente Zeist: Maak die weg autoluw. De gemeente De Bilt streeft er al naar. Pas dan is de verkeersstroom van en naar de PGGM in toom te houden en kunnen fietsers  gebruik blijven maken van een veilige fietsroute naar de Uithof, zonder de berm in te worden gereden door het sluipverkeer van auto’s en taxi’s vice versa met hun patienten naar het UMC.

Anton Mouwen, Fietsersbond Zeist

 

 

Fietsersbond start groot onderzoek naar fietsdiefstal                    Nieuwsbode 04 11 03

                         Fietsdiefstalscan brengt risico's en oplossingen in kaart


De Fietsersbond is op 10 oktober een groot onderzoek gestart naar fietsdiefstal in vijftig Nederlandse gemeenten. Met deze zogenaamde Fietsdiefstalscan, krijgen gemeenten inzicht in het probleem en in de manier waarop zij fietsdiefstal in hun gemeente het best kunnen bestrijden. Haarlem was de eerste stad waar het onderzoeksteam van de Fietsersbond aan de slag ging. In 2005 wordt bekend welke gemeente het meest succesvol is in de aanpak van fietsdiefstal.           

De Fietsdiefstalscan is onderdeel van de campagne Offensief Houd de Fiets. In deze campagne daagt de bond alle betrokken partijen uit fietsdiefstal met alle mogelijke middelen te bestrijden. Bij de Fietsdiefstalscan onderzoekt de Fietsersbond, in samenwerking met gemeente en politie, het beleid en de praktijk op straat. Alle aspecten die met diefstal te maken hebben worden onderzocht en geïnventariseerd. De Fietsdiefstalscan begint in iedere gemeente met een praktijkonderzoek op plaatsen waar veel fietsen worden gestolen. Staan er voldoende fietsenrekken? Kun je je fiets ergens aan vastzetten? Is er voldoende verlichting? Is er sprake van toezicht? Is de locatie ook sociaal veilig? Ligt de stalling op een logische plek? Hoe zetten de mensen hun fiets op slot? Daarnaast kijkt de Fietsdiefstalscan naar het beleid van gemeente en politie, zoals aangiften, voorlichting aan fietsers, toezicht op straat en opsporing en vervolging van helers en stelers. Na afloop ontvangt de gemeente een Actieplan Fietsdiefstalbestrijding. In dit plan staan de onderzoeksresultaten en concrete aanbevelingen om het aantal fietsdiefstallen terug te dringen.

Het is de bedoeling dat de Fietsdiefstalscan in het voorjaar van 2004 in Zeist gedaan wordt. Uit het fietstevredenheidsonderzoek dat vorig jaar in het kader van de Fietsbalans in Zeist gedaan is, bleek dat 78 % van de fietsers ontevreden is over de huidige aanpak van fietsendiefstal in Zeist. Een schokkend percentage. Er is dus alle reden om hier serieus mee aan de slag te gaan.

 

Frank Dirkse,  Fietsersbond Zeist

 

Fietsnieuws                                                         Nieuwsbode 21 10 03

Er zijn grote ontwikkelingen gaande rond de bewaakte stalling op station Driebergen-Zeist. Er wordt gezocht naar een nieuwe uitbater per 1 februari 2004. Op 1 november worden de openingstijden beperkt tot 07.00-11.30 uur en 15-18.30 uur. Nu al is de stalling vanaf 18.30 gesloten. Alleen jaarkaarthouders kunnen er dan nog met een pasje in. Een en ander vloeit o.a. voort uit de onvrede van de gemeente Driebergen met de huidige wijze van exploitatie. Men is op zoek naar een nieuwe exploitant met de bedoeling de service te verbeteren en de openingstijden te verruimen. Zolang er nog geen nieuwe exploitant is, zorgt de gemeente Driebergen ervoor dat de stalling in ieder geval voor (jaar-)abonnementhouders open blijft. En nu maar hopen dat er bij een nieuwe exploitant openingstijden van tenminste 06.00- 00.00 gerealiseerd worden en dat de stalling ook in het weekend open is. Dat kon nog wel eens listig worden, maar gezien het belang van deze stalling voor Zeist en de goede voornemens die het gemeentebestuur zegt te hebben m.b.t. de fietsvoorzieningen is een Zeister bijdrage aan de exploitatie wellicht op zijn plaats.

Iets heel anders: er ligt eindelijk een fietspad langs de Lageweg en dat langs de Dorpsstraten ligt er binnenkort. Ook komen er over enige tijd fietspaden langs de 2e Hogeweg. Er zijn ook plannen om de Slotlaan tussen de Hogeweg en de Dorpsstraat opnieuw in te richten, maar bij deze plannen dreigen de fietspaden juist te moeten wijken voor een soort van wandel-promenade in het midden van de Slotlaan. En dan komt de gemeente eind dit jaar met haar nota Fietsvoorzieningen. We zijn benieuwd, want met alleen nieuwe fietspaden langs wegen waar ze allang hadden moeten liggen ben je er niet….

Inmiddels is het al weer vroeger donker aan het worden en wordt binnenkort de klok weer verzet. Hét moment om eens extra aandacht aan uw fietsverlichting te schenken. Veel en goede informatie over fietsverlichting vindt u op www.fietsersbond.nl/verlichting . U kunt daar ook meedoen aan een quiz waarmee u een fiets kunt winnen. Voor reacties en informatie over de Fietsersbond afdeling Zeist kunt u terecht op www.zeist.fietst.nl .

 

Ine van Dam,

Fietsersbond Zeist

 

 

 

Oproep: Blikkenburgerlaan blijvend autoluw !              Nieuwsbode 09 09 '03

 

Al sinds het voorjaar is wegens werkzaamheden aan de Lageweg en de beide Dorpsstraten de Blikkenburgerlaan afgesloten voor alle autoverkeer. Dit om sluipverkeer tegen te gaan in het landelijk gebied aldaar. Alleen bestemmingsverkeer is toegestaan, wat ook geldt voor de bewoners van Parkstate en de Karsenboomgaard.

Sommige automobilisten waren hardleers in het begin, en er zijn nog steeds mensen die moeite hebben met deze regel. Dat bleek door het regelmatig wegscheppen van de zandhopen. Even later werden er twee containers zodanig neergezet dat er alleen fietsers doorheen konden, wat een poosje goed ging. Toen ik vorige week daar eens fietste zag ik dat een van de twee containers opzij geschoven was. Tot mijn verbazing reed er op dat moment ook een auto door de versperring heen.

Afgezien van enkele automobilisten die het inrijdverbod negeren, zijn de meeste mensen al gewend aan een autoluwe Blikkenburgerlaan. We weten niet beter of deze weg is gewoon verkeersluw. Heerlijk om daar rond te fietsen en/of te lopen zonder het gevaar om in de smalle berm geduwd te worden door voortrazende auto’s.

Het is nu aan de gemeenteraad om te bepalen of de Blikkenburgerlaan blijvend autoluw gemaakt kan worden. Dit past dan ook precies in haar eigen beleid, omdat een aantal jaren geleden gekozen is voor het teruggeven van het kamp Blikkenburg aan de natuur. Het is dienaangaande dan ook consequent om  de Blikkenburgerlaan autoluw te maken en zo te houden. Pas dan komt het natuurgebied tot haar volste recht. Eindelijk rust voor mens en dier.

In het gebied Groenraven-oost, waarin de Blikkenburg ligt, liggen ook de Tiendweg en de Bunzinglaan. Daar geldt precies hetzelfde. Overigens is het sluipverkeer hier toegenomen sinds de werkzaamheden in het centrum. Dit gebied is zelfs door de provincie aangewezen als natuur-gebied in ontwikkeling: een rustgebied voor mens en dier. Ook daar moet de gemeenteraad de consequenties trekken. Ik doe hierbij een oproep aan de Gemeenteraad en het College: Maak alle landelijke wegen in  natuurgebieden autoluw, te beginnen bij de Blikkenburgerlaan, die het nu al is….

 

Anton Mouwen,  Fietsersbond Zeist,

 

 

Oplossingen hoek Slotlaan-Korte Steynlaan                Nieuwsbode 26 08 03

           

In de voorliggende weken is er in de Nieuwsbode uitvoerig geschreven over de onduidelijke voorrangssituatie op de hoek Slotlaan-Korte Steynlaan. Inmiddels is duidelijk hoe de voorrang op dit punt geregeld is ( het vanaf de Slotaan met de bocht naar links gaand verkeer, dus ook de fietsers, heeft voorrang op het rechtdoorgaande verkeer richting busstation).        

Maar het blijft een onveilig punt. Zijn er dan geen verbeteringen te bedenken ? Ik zal u drie mogelijkheden tot verbetering voorleggen, om te beginnen de twee meest vergaande:

-         Het afsluiten van de Stationslaan voor autoverkeer vanaf de Slotlaan. Dan is er op bussen en (brom-)fietsers na geen rechtdoorgaand verkeer meer vanaf de Slotlaan naar de Stationslaan. De Wilhelminaparkbuurt is dan tevens verlost van sluipverkeer en parkeeroverlast. De wijk blijft bereikbaar vanaf de andere kant.

-         Het autovrij maken van de Slotaan tussen Weeshuislaan en Korte Steynlaan en het autoverkeer( m.u.v. bus en invaliden) via de Antonlaan afwikkelen. Dit heeft vele voordelen: er ontstaat een prettiger “vorstelijker” winkelstraat, de bus heeft vrij baan en de parkeerroute loopt al over de Antonlaan: daar zijn de ingangen van de parkeergarages. Op een bijeenkomst van de Zeister ondernemers federatie in begin 2002 werd deze optie overigens als zeer serieus beschouwd. Ook bij de voorbereiding van het GVVP hebben vertegenwoordigers van middenstandsorganisaties en verkeerskundigen zich er positief over uitgelaten.

En dan de derde verbeteringsmogelijkheid: Onlangs werd ik gebeld door de heer Kamp uit Zeist n.a.v. de artikelen in de Nieuwsbode. Hij stelde voor om op de Slotlaan bij de stoplichten bij de Korte Steynlaan een voorsorteervak voor fietsers aan te brengen, zoals dat al op zoveel plaatsen in Zeist bestaat. Immers, veel problemen wat betreft de voorrang ontstaan hier juist als het licht op groen springt. Wat mij betreft het ei van Columbus. De heer Kamp zal met zijn voorstel naar de gemeente stappen en ik wil hem langs deze weg van harte ondersteunen. De ingreep is niet zo kostbaar en ze zou denk ik al op korte termijn gerealiseerd kunnen worden. Maar wellicht is het autovrij maken van de Slotlaan uiteindelijk voor iedereen de beste optie, gezien de vele voordelen die dit met zich meebrengt voor het hele Slotlaangebied.

 

Frank Dirkse, Fietsersbond Zeist

 Wegpiraten op Oude Arnhemseweg                                  Nieuwsbode 12 08 03

De afgelopen weken heeft u een reeks artikelen kunnen lezen over de onduidelijke, en mede daardoor gevaarlijke, voorrangssituatie op de hoek Slotlaan-Korte Steynlaan.

De situatie ter plaatse was extra onduidelijk geworden omdat de borden verkeerd geplaatst waren. Daarnaast betreft de voorrangsregeling hier een uitzondering op een algemeen geldende verkeersregel. De aanrijding die aanleiding was voor de artikelen in de Nieuwsbode was mede gebeurd door onduidelijkheid en/of onwetendheid over de voorrangsregeling.

Natuurlijk is dat vervelend, maar er komen in Zeist ook regelmatig situaties voor waarbij wat wel en niet mag wél uitermate duidelijk is, maar waar  weggebruikers willens en wetens de verkeersregels aan de laars lappen en zo de veiligheid van anderen ernstig in gevaar brengen. Een voorbeeld hiervan is de Oude Arnhemseweg en wel het stuk tussen de Leliestraat en de rotonde bij de Montaubanstraat. De Arnhemseweg kent hier eenrichtingsverkeer. Als je met de auto vanuit de Lommerlust of de Leliestraat richting centrum wilt, betekent dit dat je even om moet rijden via van de Reenenweg, naar de andere kant mag je immers niet op de Oude Arnhemseweg. Hoewel….. er zijn weggebruikers die denken dat het ronde rode bord met de liggende witte balk “verboden in te rijden” alleen voor andere weggebruikers geldt en niet voor henzelf. Het komt hier dagelijks voor dat er auto’s vanaf de Lommerlust, of erger nog, vanaf de Leliestraat dwars tegen het eenrichtingsverkeer in richting Hogeweg rijden. En omdat het blijkbaar toch wel een beetje eng is ( en de pakkans groter naarmate je langer tegen het verkeer in rijdt) is het zaaks om flink gas te geven. Regelmatig gebeuren er bijna-ongelukken of schrikken medeweggebruikers zich het apezuur omdat er weer eens zo’n spookrijder met grote snelheid op je af komt.

De éénrichtingssituatie op de Oude Arnhemseweg laat aan duidelijkheid niets te wensen over en de betrokken automobilisten weten dan ook heel goed dat ze in overtreding zijn. Maar het is schokkend om je te realiseren wat voor mentaliteit deze lieden er op na houden en wat er kan gebeuren als het een keer fout gaat ( en daar kan je op wachten…). En dan heb je een heel ander soort schuldvraag, dan bij een onduidelijke verkeerssituatie…

Wat mij betreft kunnen dit soort overtreders niet hard genoeg worden aangepakt.

 

Frank Dirkse, Fietsersbond Zeist

 

 

Website Fietsersbond Zeist      ( Nieuwsbode 15 07 03; 2e plaatsting op 29 07 03 ivm drukfout)

Vanaf heden beschikt de afdeling Zeist van de Fietsersbond over een eigen bescheiden website:  www.zeist.fietst.nl

Op deze website vindt u onder andere het archief van onze artikelen in de Nieuwsbode.

Ook is er een pagina met links naar allerhande voor fietsers interessante internetadressen. Ondermeer naar de site van de Fietsbalans, waar u de meetgegevens van Zeist kunt vergelijken met andere gemeentes in Nederland. Ook zijn er diverse andere links naar de diensten van de Fietsersbond, zoals naar de vraagbaak voor fietsers en naar een aparte afdeling waar u alles te weten kunt komen over (on)deugdelijke sloten.

Daarnaast wordt er op de website aandacht besteed aan knelpunten voor fietsers in Zeist.

Om te beginnen het stallingsprobleem in Zeist (waarover later dit jaar wellicht meer, want volgens de planning van de gemeente moet er in het najaar een nota over fietsvoorzieningen het licht zien, we zijn benieuwd…)

De website is nog niet helemaal klaar, maar begint al aardig vorm te krijgen; overigens houden we ons warm aanbevolen voor tips, foto’s, plaatjes, suggesties etc. U kunt uw bijdragen naar het onderstaand emailadres sturen.

In de komende weken / maanden hopen we de website verder uit te bouwen.  Maar u kunt er nu al een bezoekje brengen als u wilt.

 

Ine van Dam, Fietsersbond Zeist   

 

Redt het fietspad !                            (Nieuwsbode 17 06 03)                 

In de wijk Hoge Dennen-Kerckebosch is veel groen en de wijk grenst aan alle kanten aan delen van het Zeister bos. Door deze bossen liggen van oudsher fietspaden, aangelegd in de tijd dat er karrensporen lagen voor de koets, waarmee bewoners van Het Zeister Bosch zich lieten rijden naar het dorpscentrum. Het Padvinderslaantje is zo’n mooi fietspad en vormt de verbinding tussen Stuifheuvel en Prins Bernhardlaan. Aan dit fietspad, verscholen in het groen liggen een aantal clubhuizen van de Padvinders of Scouting. Voor de veiligheid van omwonenden en gebruikers van de huizen ligt er naast het fietspad een brandgang, waarover brandweer en politie bij calamiteiten snel ter plaatse kunnen zijn. Het gebruik van deze brandgangen is niet beperkt tot deze beide groepen. De padvinders maken er gebruik van en hun gasten, aan wie zij de huizen doordeweeks verhuren menen er gebruik van te moeten maken voor elke boodschap of het voor de deur brengen van bagage in grote vrachtwagens. Zelfs een grote bus met schoolkinderen heeft er een keer vastgezeten in de modder! De brandgang klinkt in door het te intensieve gebruik en herbergt na regen mooie grote en diepe plassen. Fietsers moeten oppassen dat zij niet ongewild op een douche getrakteerd worden als er weer een auto naar een clubhuis rijdt. De auto’s zoeken ook een weg om de plassen en kuilen heen en kruipen waar mogelijk op het tracé van het fietspad gevormd uit zand en leem. Zij tonen geen enkel respect voor de omgeving, niet voor het groen, de berm, het voetpad, het bos en het fietspad. Overal moet gereden kunnen worden. Maar daar is een brandgang niet voor bedoeld. Het is en blijft een bospad, dus voetgangersgebied. Er is aan het einde van de Boskant een parkeerplaats aangelegd door "Het Utrechts Landschap", waarvan steeds minder gebruik wordt gemaakt. Het is gemakkelijker de auto voor het clubhuis te stallen of in de berm van de Boskant en O.N. Plein. Na de hevige regen val van de laatste tijd dreigt het fietspad af te kalven door water en auto-overlast. Zelfs wordt het fietspad hier en daar afgegraven door autogebruikers die menen de plassen op deze wijze te kunnen opvullen! Waar moet dat heen als met name automobilisten, huurders en gebruikers van de padvindershuizen geen oog meer hebben voor de natuur en fietsroutes om hen heen? Zet de verloedering zich dan zo voort als op de Blikkenburgerlaan, waar zandhopen niet afdoende bleken om automobilisten te bewegen een andere route te kiezen. Zal het afdoende zijn als de witte toegangsbalken voor bospaden en brandgangen eens echt op slot gaan? En de autobestuurders met een schep in de hand en een hoop leem er voor zorgen dat het fietspad zijn comfortabele kwaliteits wegdek behoudt?

Frans Balfoort, Fietsersbond Zeist

 

Gemeente Zeist negeert fietsers volledig                                          (Nieuwsbode 03 06 03)

Sinds een maand wordt er gewerkt aan de herinrichting van de Lage weg en een deel van de Waterigeweg. Sinds een maand moet het verkeer komende van de Utrechtseweg en rijdend in de richting van het Rond en Driebergen gebruik maken van de Dorpsstraten. Sinds een maand staan er gele strepen op het wekdek van de Dorpsstraten om de rijbanen voor auto’s en fietsers in de beide richtingen aan te geven. Sinds een maand staan er overal rond het kruispunt Utrechtseweg - Waterigeweg - 1e Dorpsstraat omleidingborden.t.b.v. het autoverkeer naar het Slot, van Tellingen Interieurs en sinds kort ook naar dansschool Rettichini. Maar…. sinds een maand ontbreekt ook elke vorm van aanwijzing, waarschuwingsbord, veilige invoegmogelijkheid voor fietsers die (nu dus) de Dorpsstraat in moeten. Nergens staat aangegeven wat je nieuwe route is als fietser. Het blijkt dat ter hoogte van het politiebureau de fietser zich door een woud van witrode paaltjes moet wringen om op de rijbaan te komen, waar overigens op dit punt elke vorm van belijning of andere aanduiding ontbreekt. En dan zal je ter plaatse niet bekend zijn…. Als doorgaande fietser volg je de borden; maar geen enkel bord is afgeplakt. Als bezoeker van Zeist wordt je zo dus de verkeerde richting ingestuurd. Het "welkom" onder de toegangsborden van Zeist moet door de fietser dan ook maar met een korrel zout genomen worden. Los van het ongemak levert het feit dat er werkelijk niets geregeld is voor het fietsverkeer ook buitengewoon gevaarlijke situaties op. Met name het niet veilig kunnen invoegen ter hoogte van het politiebureau levert hachelijke situaties op. Let wel, het gaat hier om een van de belangrijkste west-oost verbinding door Zeist. Dagelijks maken honderden scholieren en woon-werk-fietsers gebruik van deze route. Daarnaast is het de belangrijkste interlokale fietsroute door Zeist. Wat mij bevreemdt, is dat het allemaal niet of onvoldoende voorgedacht lijkt te zijn en dat er bij de uitvoering van een dergelijk ingrijpend werk ook blijkbaar niemand is die namens de gemeente de vinger aan de pols houdt. Anders zou een dergelijke situatie zich volgens mij nooit hebben kunnen voordoenVanaf 15 mei heeft de Fietsersbond zowel mondeling als schriftelijk, zowel op wethouders- als op ambtelijk niveau bij de gemeente aangedrongen op maatregelen. Maar tot op heden is er niets gebeurd. Onbegrijpelijk, er moeten zeker éérst ongelukken gebeuren, zou je gaan denken. Ik vind dat de gemeente zwaar in gebreke blijft en blijk geeft van minachting voor het fietsende deel van haar bevolking. Verbazingwekkend, temeer omdat de verkeerswethouder heeft aangegeven een plaats in de Fietsstad-top10 van Nederland na te streven. Ik denk dat de huidige prestaties van de gemeente eerder leiden naar een plaats op de zwarte lijst…

Frank Dirkse, Fietsersbond Zeist

In aanvulling hierop verscheen 2 dagen later in de Nieuwsbode op 05 06 03:

Situatie fietsers inmiddels verbeterd

Afgelopen dinsdag stond er in de rubriek van de Fietsersbond een zeer kritisch artikel van mijn hand over de situatie rond de herinrichting van de Lageweg en Waterigeweg. In het betreffende artikel werd aangegeven dat de Fietsersbond vindt dat de gemeente erg in gebreke is gebleven t.a.v. de fietser wat betreft waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen. Dit artikel was bij verschijning feitelijk achterhaald. Tussen de inzending van het artikel en de verschijning van de Nieuwsbode zat één dag. Juist op deze dag heeft de gemeente enkele maatregelen genomen waar om gevraagd was.   Er zijn een paar omleidingborden voor fietsers geplaatst en de aanrijdroute voor fietsers van de Dorpsstraat is nu herkenbaarder geworden. De situatie ter plekke is nu duidelijker en veiliger geworden. De Fietsersbond is blij dat de gemeente haar verantwoordelijkheid heeft genomen. Maar dit neemt niet weg dat het vreemd is dat het een maand op zich heeft laten wachten.

Frank Dirkse, Fietsersbond Zeist

 

Fiets mee voor Plattelandswegen AutoLuw                                        (Nieuwsbode 06 05 03)

Komende zaterdag is het nationale fietsdag. Er worden dan door diverse organisaties in het hele land fietstochten georganiseerd. In de omgeving van Zeist vindt een speciaal fietsevenement plaats: de actie PAL ( Plattelandswegen Auto-Luw). Deze actie is een initiatief van de Fietsersbondafdelingen Zeist-Bunnik, Utrecht en de Bilt, 3VO afdeling Zeist, afdeling de Bilt/Zeist van de Vogelwacht, de Werkgroep Natuurlijk Zeist-West, de Milieugroep Bunnik en de Stichting Milieuzorg Zeist.

Al jaren pleiten deze groepen voor het weren van ongewenst autoverkeer in het groene gebied tussen de Uithof en Zeist. Het gaat hierbij om ongewenst sluipverkeer met negatieve gevolgen voor rust en veiligheid. Wie wel eens fietst of wandelt in dit gebied weet wat voor een gevaarlijke situaties er kunnen ontstaan op deze smalle wegen. Observaties en tellingen van verkeers- en milieugroepen hebben aangetoond dat de bestaande verkeersregeling ontoereikend is om het sluipverkeer uit dit gebied te weren. De groepen, verenigd in de Werkgroep PAL, willen dat er op de Bisschopsweg en de Bunnikseweg maatregelen worden genomen die dit gebied voldoende vrijwaren van ongewenst sluipverkeer. Dit kan door deze wegen af te sluiten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer.

Op 10 mei zal vanuit vier verzamelpunten in de vier omliggende gemeenten een demonstratieve fietstocht gehouden worden, uitmondend in een korte symbolische afsluiting van de Bisschopsweg. Daarna zal er een gezellige afsluitende picknick plaatsvinden op landgoed Oostbroek, met enkele korte toespraken en muzikale omlijsting. Bovengenoemde groeperingen roepen iedereen op die hart heeft voor het groene gebied tussen Zeist - Bunnik - de Uithof - de Bilt om komende zaterdag mee te fietsen. Het verzamelpunt in Zeist is de parkeerplaats bij het Seastumterrein aan de Noordweg. Van daar uit wordt om 11.30 uur vertrokken naar een gezamenlijk trefpunt op de Bisschopsweg, die vervolgens symbolisch zal worden afgesloten.. Voor de afsluitende picknick moet u uw eigen lunch meenemen. Het naastgelegen KNMI kan ons helaas geen goed-weer-garanties bieden. Maar… u laat zich toch niet weerhouden door een paar druppels?

Voor meer inlichtingen kunt u bellen naar 030- 6951179. U kunt de actie financieel ondersteunen via gironummer 4331940 t.n.v. Fietsersbond enfb, Zeist.

Frank Dirkse, namens Werkgroep PAL

 

Fietsers staan "PAL" voor fietsen in het groen                             (Nieuwsbode 22 04 03)

Zaterdag 10 mei is het landelijke fietsdag. Voor velen een uitje om een route te fietsen en te genieten van het frisse net ontloken groen.Waarom doen mensen massaal mee aan de landelijke fietsdag en komt de fiets verder nauwelijks uit de berging? Waarschijnlijk omdat de fiets niet echt in het huidige leefpatroon van velen past. De fiets gebruiken is net als niet roken, gezond eten, bewust en actief leven. Kortom fietsen kan en doet iedereen, zeker in Nederland en is een manier van leven. Een mogelijkheid ook om stil en schoon de natuur in het voorjaar te bekijken en te voelen. Als fietser zit je er middenin. In april-mei zijn er genoeg dagen waarop gefietst kan worden . 30 april is in Zeist zo’n dag. Veel inwoners fietsen naar het centrum. Elk jaar goed voor mooie plaatjes met rijen fietsen.  In tegenstelling tot de groene bermen waarop voertuigen geparkeerd worden. Ronduit beschamend is dat dit in strijd is met de APV!  Ook dat is een manier van leven, maar leidt tot vervaging van waarden en normen. De mens plaatst zich hier boven de natuur en voelt zich geen deel van het geheel.

Niet alles is maakbaar of toelaatbaar. Met de fiets kun je overal komen. Makkelijk voor veel mensen, die graag boodschappen doen met de fiets. Zij zien straks Belcour afgesloten worden voor fietsers. Dan rest nog de benenwagen om de winkels te bezoeken. En een kater, omdat in Zeist overal de APV-regels aan de laars gelapt worden en er weinig rekening gehouden wordt met de leefomgeving van de bewoners. Dat zie je bij grote evenementen als de parkeerdruk hoog oploopt. En niet alleen in de centra van steden? Ook aan de randen breidt het zich uit. Onder invloed van ons tijdsgewricht, waarin wij geen tijd meer hebben om te genieten van rust en ruimte om ons heen. En die is er nog met name in het plattelandsgebied tussen De Bilt-Zeist-Utrecht en Bunnik. De smalle wegen zijn bij uitstek geschikt als comfortabele fietsroute voor woon-werk en recreatief verkeer. Jammer dat zij als sluiproute misbruikt worden door haastige automobilisten, die geen boodschap hebben aan groene omgeving en overstekend wild.

Daarom staan wij PAL voor het autoluw maken van de Plattelandswegen. Op de landelijke fietsdag 10 mei kunt u blijk geven van uw sympathie en u aansluiten bij de fietsers, die massaal opkomen voor het afsluiten van de plattelandswegen tussen De Bilt- Zeist-Bunnik-Utrecht.

Voor meer informatie over deze en andere acties

Fietsersbond afdeling Zeist-Bunnik

Frans Balfoort

 

Even noteren in uw agenda:                                              (Nieuwsbode 08 04 03)

Zoals elk jaar wordt ook dit jaar weer een nationale Fietsdag gehouden. Ditmaal op zaterdag 10 mei. De afdelingen Zeist-Bunnik, De Bilt en Utrecht van de Fietsersbond en een aantal plaatselijke natuur-organisaties grijpen deze dag aan om een diep gekoesterde wens, met betrekking tot het groene buitengebied tussen Bunnik, Utrecht en Zeist, nadrukkelijk en op ludieke wijze onder de aandacht te brengen. Over deze actie "PAL" zal in de komende weken in diverse media (waaronder de Nieuwsbode) uitvoerig bericht worden. Houdt de media dus in de gaten…. Maar ik wil elke fiets- en/of natuurminnende Zeistenaar alvast oproepen om 10 mei van 11.30 – 13.00 uur vrij te houden in de agenda. Heus, u zult daar geen spijt van krijgen ! Op zondag 13 april a.s. staat een informatiekraam van de Fietsersbond op de palmpasenmarkt van bezoekerscentrum "de Boswerf. Op deze markt zijn tal van activiteiten te beleven, waaronder een aantal speciale kinderactiviteiten. Daarnaast zijn er informatiestands van plaatselijke natuur- en milieugroepen. Deze voorjaarsmarkt wordt elk jaar gehouden en is elke keer weer sfeervol en interessant. U bent er welkom van 12.00 – 16.30 uur.  Bij de kraam van de Fietsersbond kunt u informatie krijgen over de plaatselijke afdeling en de landelijke organisatie van de Fietsersbond. Ook kunt u er informatie krijgen over de voornoemde actie "PAL" die op de landelijke Fietsdag wordt gehouden. De Boswerf is gelegen aan de Prins Bernardlaan 3, in het bos bij het hertenkamp en natuurlijk komt u per fiets of te voet.

Ine van Dam, Fietsersbond afd. Zeist-Bunnik

 

Appèl aan de ouders van nu!                                           (Nieuwsbode 11 03 03)

Met enige verbazing luister ik elke keer weer naar het Sire reclamespotje over de volle agenda van de hedendaagse jeugd. Van wie zouden zij dat nou hebben? Wat mij verontrust is dat wij in de huidige maatschappij dit soort boodschappen nodig hebben om een grote groep mensen te bereiken, die anders geen tijd hebben om te relativeren waar zij mee bezig zijn en geen (ver)binding meer hebben met hun omgeving anders dan via SMS’en. Toch zie ik wel pogingen, bijvoorbeeld bij de Kerckebosch school waar de schoolleiding klaar-overs inzet om de kinderen veilig over te laten steken. Voor de deur zie ik grote pilonnen staan op de plek waar tot voor kort rond de schooltijden auto’s geparkeerd stonden van ouders die hun kroost naar deze basisschool brachten. Lekker makkelijk, voor de deur afzetten allemaal tegelijk! Dan kun je als ouder strak plannen en bezorg je anderen een hoop overlast, waaronder fietsende kinderen met of zonder ouderlijke begeleiding! Een parkeerverbod afdwingen met pilonnen is een goed streven, maar helpt het ook op de lange duur? Kom je deze ellende veroorzaakt door de bewoners uit de buurt niet ook tegen bij de sportvereniging. Stellen deze ouders zichzelf wel eens de vraag of hun kind op eigen gelegenheid met de fiets of ander vervoer naar school kan. Vragen zij zich af wie of wat het nu zo gevaarlijk maakt voor hun kind op weg naar school?Twee werkers in huis, twee auto’s voor de deur. Niet zeuren, maar gebruiken die auto’s voor het buitengebeuren. Dan komt de stress en de tijdsdruk doet de rest. Haast en drukte. Hebben wij nog tijd om te kijken waar wij zijn. Om te genieten van de omgeving. Eigenlijk kan dat alleen met de fiets of als je de kinderen lopend naar school laat gaan. Je beleeft dan de eigen leefomgeving en waardeert de ruimte, de natuur en de buren veel meer dan dat je elkaar groet in de file op weg naar school. Maak bewust de keuze voor een vervoerwijze, nu en dan de auto, vaker de fiets en een gezond stuk met de benenwagen. Zouden wij dan minder hobbels en bobbels nodig hebben. Als wij deze drempel samen kunnen nemen? Beweeg wat meer in een ontspannen sfeer. Ga toch fietsen of laat de kinderen fietsen. U maakt het mogelijk als u het voor mogelijk houdt!

Frans Balfoort, Fietsersbond Zeist

 

Gevaarlijk kruispunt                                                    (Nieuwsbode 25 02 03)

Naar aanleiding van het vorige artikel in deze rubriek, waarin opgeroepen werd om toch vooral fiets-"kronkels" te blijven opsturen bereikte ons o.a. de vraag om aandacht te besteden aan het complexe kruispunt Bergweg/Panweg/Schaerweijdelaan/Gerolaan. Als je het kruispunt beziet kan je je bijna niet voorstellen dat de ontwerper van het begin af aan de fietsvoorzieningen serieus in zijn/haar plan betrokken heeft.

Om een paar dingen te noemen: bij het oversteken van de Schaerweijdelaan, komend vanaf de Panweg, moet de fietser haaks naar links en daar stoppen voor het fietsstoplicht. Als je er met meer dan twee fietsers staat is het vol en wordt het fietspad langs de Schaerweijdelaan geblokkeerd. Hetzelfde geldt in wat minder mate bij het oversteken van de Bergweg, komende van de Schaerweijdelaan. Aan een andere zijde van het kruispunt heeft de ontwerper het wel heel bont gemaakt. Komende vanaf het centrum moet de fietser ter hoogte van de stomerij een paar vreemde kronkels in het fietspad nemen, terwijl elke logica voor het waarom hiervan ontbreekt. En dan de oversteek van de Panweg vanaf het stuk Bergweg dat van het Geroplein komt. Langs dit deel van de Bergweg loopt voor een groot deel een fietspad, maar een stuk voor het kruispunt houdt dit op. Het is als fietser nauwelijks mogelijk om je voor de oversteek van de Panweg veilig op te stellen en dan blijkt bij de oversteek ook nog eens dat de openingen om aan de overzijde het fietspad op te rijden op vreemde plekken zitten. Let wel ik heb het hier over een voor de fietser belangrijkste kruispunten van Zeist. De Bergweg is een van de hoofdontsluitingswegen van het centrum en daarnaast ligt het kruispunt op de dagelijkse route van veel (basis-)scholieren van o.a. Montessorischool en Vrije School.

Bij de aanbieding van de Fietsbalans aan de gemeente op 2 december j.l. heeft de Fietsersbond in haar aanbiedingsbrief met nadruk aandacht gevraagd voor dit onveilige kruispunt. Er is toen ook gevraagd om een snelle reactie van gemeentezijde, maar tot op heden is deze uitgebleven. Hopelijk blijven de ongevallen op dit kruispunt evenzeer uit.

Ine van Dam, Fietsersbond Zeist

 

Kronkels in het verkeer !                                                         (Nieuwsbode 11 02 03)

Enige tijd geleden verscheen er in deze kolommen een artikel over kronkels in fietsroutes van mijn hand. Het heeft enkele reacties opgeroepen bij lezers. Ik moest er mee doorgaan en nog wat kronkels in de schijnwerpers plaatsen.

Voordat de weg aan de beurt is, wil ik eerst wat denk- of gedragskronkels bij de gebruikers in het volle licht zetten. Veel mensen zijn toch licht bezeten van snelheid. Of dat nu per racefiets gaat in een afdaling, in de Formule 1 op het circuit, er komen veel kijkers op af. Soms doen wij de coureurs na op de openbare weg en hebben wij oog noch oor voor andere weggebruikers en of de verkeersregels. Op de racefiets of de gebruiksfiets is al een heel verschil met of zonder licht in het halve duister van de vallende avond Onbegrijpelijk dat fietsers nog steeds weinig onderhoud plegen en de verlichting er voor de vorm bij hangt!

Dagelijkse gebruikers van fietsen zorgen toch voor een luid klinkende bel, halogeen schijnwerper en een led-achterlicht met standlicht. Ook op een stationsfiets van de forens, die deze gratis heeft gestald. Zorgt de volgende in de vervoersketen voor een goede stalling bij de halteplaats? Nog niet bij station Driebergen-Zeist, waar wel 1000 autoparkeerplaatsen bij moeten komen? Onbegrijpelijk, dit ‘economisch’ autodenken!

Het geeft ook te denken dat de gemeente geld uittrekt voor verkeersvoorzieningen in woonwijken om daar een verblijfsgebied met 30 km/uur in te richten. Daarvoor hebben zij in de aanbieding onder andere middelen die de agressie van automobilisten oproepen: hobbels en bobbels die wij allen verfoeien en kinderkopjes als straatklinkers waarop kinderen niet uit de voeten kunnen. Wat doen wij onszelf aan? In enkele wijken is het gebied al ingericht, de politie handhaaft niet meer, want de inrichting moet de maximum snelheid van 30 km/uur afdwingen. Waaraan zijn wij en onze kinderen dan overgeleverd? Aan de eigen buurtbewoners, zoals bleek uit een kentekenonderzoek in de wijk Griffensteijn van een aantal jaren geleden. Wij houden ons zelf niet in de hand, wringen ons in allerlei bochten en kronkels om het verlangde gedrag te krijgen; maar zitten wij in de auto of op de fiets dan zijn wij het glad vergeten!

Een kronkel op de weg tot besluit: de drieweg rotonde op de Weeshuislaan met tunneltje naar het oude Marktplein of doorgaande parkeerroute. Wat vindt u ervan? Stuur uw reactie aan:

Frans Balfoort ,Fietsersbond afdeling Zeist

 

Autoparkeerbeleid                                                            (Nieuwsbode 28 01 03)

Vorige week heeft de gemeenteraad van Zeist zich gebogen over een notitie over het parkeerbeleid, lees: autoparkeerbeleid. Over fietsparkeren, oftewel: stallen, werd in die notitie met geen woord gerept. Bij navraag bleek dit er bewust buiten gehouden. De Fietsersbond betreurt dat. Net zo als het Gemeentelijk Verkeer en VervoerPlan (GVVP) zou ook het parkeerbeleid integraal moeten zijn en niet opgedeeld naar soort van verkeersdeelnemer.

Tot overmaat van ramp lijkt de voorkeur van het college en de meerderheid van de raad voor het centrum en veel overige delen van Zeist, die voor het "bereikbaarheidsmodel" ( doel: maximaliseren van het aantal parkeerplaatsen) te zijn . Na deze maximalisatie zullen de kruimels wel weer resten voor de fietsers en hun benodigde stallingen. Een van de andere voorliggende modellen was het "leefbaarheidsmodel" met als doel een evenwicht tussen parkeerbehoefte en leefbaarheid. Dat lijkt voor het centrum geen schijn van kans te maken; alsof dat in Zeist geen woonwijk is en het een genot is om te wonen en te winkelen in een geoptimaliseerde walm van uitlaatgassen en lawaai...

Twee van de hoofdconclusies uit het onderzoek Fietsbalans Zeist 2002 waren: het is triest gesteld met het fietsparkeren in Zeist en de concurrentiepositie van de fiets t.o.v. de auto is slecht. Hoe je die met een dergelijk parkeerbeleid kan verbeteren is voor mij een raadsel, en het staat haaks op de ambities die de wethouder m.b.t. de fiets zegt te hebben. Diezelfde wethouder van verkeer gaf op vraag van een aantal partijen wel aan dat het fietsparkeren verbeterd zal gaan worden. Met name bij de stations, Belcour en het busstation. Ik ben benieuwd waar men mee komt. Hopelijk is er dan ook oog voor de kwaliteit van de stallingsplaatsen en voldoen deze in Zeist straks ook eindelijk aan het keurmerk Fietsparkeur.

Nog een gratis advies: Natuurlijk moeten de stallingen bij het busstation verbeterd, maar…. de werkelijke centrumhaltes zijn die op de Slotlaan en de Weeshuislaan (winkelhart, markt). Daar is het veel drukker dan op het busstation, dat eigenlijk buiten het centrum ligt. Zou het stukje braakliggend terrein er schuin tegenover op de hoek van de Antonlaan niet een mooie locatie voor een échte fietsenstalling zijn ?

Frank Dirkse, Fietsersbond Zeist

Bij het scheiden van de markt                                  (Nieuwsbode 24 12 02)

Het jaar loopt bijna ten einde. Voor de Fietserbond in Zeist was het een druk maar vruchtbaar jaar: het jaar van de Fietsbalans. Met een kleine twintig vrijwilligers is er keihard gewerkt om deze Fietsbalans in Zeist in goede banen te leiden, en niet zonder resultaat (zie: www.fietsbalans.nl). Dit resultaat is begin deze maand gepresenteerd aan de commissie ruimte van de gemeenteraad en is daar goed ontvangen. Maar met het uitbrengen van het eindrapport va de Fietsbalans in Zeist zijn we er natuurlijk nog lang niet; dit is eigenlijk pas een begin ! Er is nu duidelijk wat er moet gebeuren, maar de er is nog niets concreet. Dat moet in de komende jaren gaan plaats vinden en de Fietsersbond zal scherp in de gaten houden of de gemeente ook daadwerkelijk het getoonde enthousiasme waar gaat maken.

Naast de Fietsbalans waren er mensen het afgelopen jaar druk met allerlei andere zaken, zoals de inspraakrondes van diverse (verkeers-) plannen, zoals die voor het Rond en omgeving en de Krakelingweg. En dan is er ook nog de Verkeersgroep, een samenwerkingsverband tussen Fietsersbond, 3VO en de Stichting Milieuzorg Zeist e.o. Binnen deze "verkeersdenktank" zijn ook een aantal Fietsersbonders actief. Al deze activiteiten zullen ook in het volgende jaar worden voortgezet. We zullen u middels deze rubriek op de hoogte houden en zo nodig uw hulp inroepen of uw mening vragen. Blijf ons vooral op de hoogte houden van "kronkels"; vreemde, soms onbegrijpelijke verkeerssituaties, die u al fietsend (of anderszins) tegen komt in Zeist. Dan kunnen wij bezien in hoeverre we er wat aan / mee kunnen doen.

Een van de dingen die zeker aangepakt gaat worden is het stallingsprobleem in Zeist. Uit de Fietsbalans kwam dit als een van de zwakste punten. De gemeente heeft dit inmiddels ook onderkent. Hetgeen niet wegneemt dat bij de drukste stallingspunten in Zeist, namelijk die rond de markt, de parkeeroverlast door kraamhouders de laatste maanden alleen maar is toegenomen. Inmiddels kan op marktdagen ongeveer 30 % van de fietsenklemmen niet gebruikt worden door illegaal geparkeerde auto’s van kraamhouders. Blijkbaar is er op dit terrein nog steeds sprake van een gedoogbeleid in Zeist ( politiek, waar blijft u ? ).

Rest ons nog om u fijne feestdagen te wensen en een goed en veilig 2003.

Ine van Dam, Fietsersbond Zeist

 

Geen woorden maar daden                                        (Nieuwsbode 26 11 02)

Op maandag 2 december vindt om 19.30 op het gemeentehuis de presentatie plaats van de Fietsbalans Zeist aan de commissie ruimte van de gemeenteraad van Zeist.De Fietsbalans is een breed opgezet wetenschappelijk onderzoek naar het fietsgebruik en het fietsbeleid in de gemeente, gezamenlijk uitgevoerd door Fietsersbond en Gemeente. Tijdens de presentatie zal door deskundigen van de Fietsersbond een toelichting gegeven worden op de resultaten van de Fietsbalans Zeist. Ook zal er een korte uiteenzetting gegeven worden door de afdeling Zeist over de wensen die de afdeling concreet heeft n.a.v. de onderzoeksresultaten. Kort gezegd komen de wensen van de afdeling neer op het volgende: Gemeente; ga het reeds uit ’94 stammende, maar nooit uitgevoerde, Fietsplan Zeist nu eindelijk eens omzetten in daden! Oplossingen voor een aantal in het Fietsbalans-onderzoek naar voren gekomen punten, zoals het schrijnende tekort aan stallingsmogelijkheden, de slechte concurrentiepositie van de fiets t.o.v. de auto in Zeist en de nog lang niet optimale doorstromingsmogelijkheden voor de fiets, liggen in het genoemde Fietsplan besloten.

Door de opzet van de Fietsbalans, kunnen de resultaten van Zeist vergeleken worden met die van andere plaatsen. In vergelijking met andere middelgrote gemeentes neemt Zeist een positie in de middenmoot in. Wethouder van Kuijk, heeft bij de aanbieding van de Fietsbalans gezegd dat hij streeft naar een top10-plaats. Zeist gaat immers voor "kwaliteit". Dit doel kan prima bereikt worden door de uitvoering van het Fietsplan ‘94. De gemeente Veenendaal heeft in de voorliggende jaren een vergelijkbaar fietsplan uitgevoerd en werd in 2000 gekozen tot Fietsstad van Nederland. Wat zou het toch leuk zijn als Zeist, in laten we zeggen 2005, genomineerd zou worden voor deze titel ! (Je zou zeggen dat dit moet kunnen bij een voortvarende aanpak….)

De presentatie van de Fietsbalans Zeist op 2 december is openbaar, de resultaten van de Fietsbalans Zeist kunt u op het internet eenvoudig vergelijken met die van andere gemeentes op www.fietsbalans.nl

Fietsersbond Zeist

 

Kronkels                                                                  (Nieuwsbode 12 11 02)

U hebt vast wel eens een cursiefje, column of kort verhaal onder deze titel gelezen van de hand van Simon Carmiggelt. Ik kan ze u in dit donkere jaargetijde van harte aanbevelen. Kronkels zijn de humoristische en vaak subtiele pennenvruchten van een goed observator. In kleine dingen zet hij de kronkels in de gedachten van de vormgever in het licht van de schijnwerper. Zo kan iedereen kronkels zien in de wereld om hem heen die wij samen vorm geven! Maar niet altijd tot ieders tevredenheid of als een goede oplossing voor een probleem in de leefomgeving. Met rechtvaardigheid hebben sommige beslissingen weinig op. Andere ontstaan uit compromissen of uit hiërarchisch denken. Carmiggelt nam ze allemaal op de hak in zijn kronkels onder het motto: ‘hoe kom je er op?’

Als inwoner en deelnemer aan het verkeer in en door de gemeente Zeist kom je oplossingen tegen voor bepaalde verkeersproblemen, die je een kronkel in het hoofd bezorgen. Gebruik je voor het doen van boodschappen veel de fiets dan trap je geregeld met gefronst voorhoofd en verbaasde blik langs oplossingen voor de fiets, die meer gevaar opleveren en afwijkend gedrag stimuleren dan de verkeersveiligheid verhogen zoals veelal de bedoeling is. Of misschien is dat helemaal niet de bedoeling.

Goed zicht bijvoorbeeld bij het oversteken? Niet op de kruising Jagersingel-Padvinderslaantje/fietspad naar Oud Londen. Hier zijn prachtige ‘bebouwde kom borden’ geplaatst zodanig het uitzicht van de overstekende fietser en voetganger belemmerend, dat deze om goed zicht te krijgen op het autoverkeer bijna op de weg moeten gaan staan. Of fietsers worden gedwongen hun eigen ‘rechte’ route te kiezen, omdat moeilijke en onnodige omrijbewegingen verlangd worden, zoals op de rotonde ‘Waterige weg-Koelaan’ waar fietsers uit Bunnik rechtsafslaand naar de Blikkenburgerlaan geen ‘normale’ aansluiting vinden op de rotonde. Zelfs niet nu ook hier de fietser op de rotonde voorrang heeft.

Een laatste ‘mega’ kronkel is de situatie op het kruispunt Bergweg-Schaerweijdelaan-Panweg. Hier moest ‘alles’ zijn plaats krijgen. De fietspaden zijn veel te smal en de opstelstrook voor het stoplicht is net voldoende voor een kleuterdriewieler. Fiets je over het kruispunt richting Panweg, dan kronkelt het fietspad ineens naar rechts en vormt een éénheid met de Gerolaan om na 15 m weer op het rechte pad terug te keren. Hoe verzin je zoiets en wat zijn de beweegredenen geweest, om dit op straat neer te leggen ?

Weet u ook nog mooie ‘kronkels’ in de Zeister dreven? Laat het ons weten: Fietsersbond afdeling Zeist, Antwoordnummer 7011 3700 TA Zeist of: zeist@fietsersbond.nl

Met fietsplezier en en kronkelgroeten van Frans Balfoort

 

Hufterigheid                                                      (Nieuwsbode 01 10 02)

Pure hufterigheid, zo drukte voormalig minister van verkeer Netelenbos zich onparlementair uit over het gedrag van transportbedrijven die, ondanks het vallen van dodelijke slachtoffers, weigerden om hun vrachtwagens uit te rusten met dodehoekspiegels. Wat is nu dat hufterige in hun gedrag? Ik kom op: willens en wetens grotere risico’s nemen dan werkelijk nodig is en daarbij levens van anderen in de waagschaal stellen.

Uitgaande van een dergelijke omschrijving kom je nogal wat hufterig gedrag tegen: stoep- en fietspadparkeerders, waarbij de voetganger of fietser gedwongen in een onveiliger situatie terechtkomen, snelheidsduivels, nog even snel door het oranje-licht-flitsers etc. Maar er is een categorie die de kroon spant: de zonder licht rijders. Aan dit euvel maken zich vooral (jonge) fietsers schuldig. En dat terwijl een verlichtingsset nu niet bepaald een rib uit je lijf kost.

Zeker nu de scholen weer begonnen zijn en het weer eerder donker wordt moeten we helaas verwachten dat er weer de (on)nodige slachtoffers zullen vallen. Als je je zo ’s avonds of ’s ochtens vroeg op straat begeeft is het onbegrijpelijk om te zien hoeveel, vaak jonge, kinderen er zonder licht rijden. Sterker nog waarbij er geeneens verlichting op de fiets gemonteerd is.

Je vraagt je af wat de ouders bezielt die hun kind zo door het donker naar school of sportclub sturen. Maar het zijn niet alleen de kinderen, een schrikbarend deel van de fietsers voert geen of ondeugdelijke verlichting. Allen zijn ze potentiële slachtoffers, van zichzelf weliswaar, nog afgezien van de slachtoffers die ze maken: de bestuurders die zo’n donkere schim opeens voor de auto of onder de wielen krijgen en die zich in het laatste geval de rest van hun leven met een trauma mogen uiteenzetten. Zonder licht rijden: dat gaat wat mij betreft nog even verder dan hufterig gedrag; daar zijn gewoon geen woorden voor…..

Frank Dirkse, Fietserbond Zeist

 

De Lageweg                                                                 (Nieuwsbode 17 09 02)

Al 12 jaar lang fiets ik ’s ochtends in de spits van Zeist via de Utrechtseweg richting Driebergen. Dit is een route die op dit tijdstip ook genomen wordt door talloze scholieren richting de Breul en Schoonoord. Het eerste stuk vanaf Nijenheim, waar ik woon, richting het Rond is er niks aan de hand. Een breed fietspad, redelijk onderhouden, op enkele door boomwortels veroorzaakte hobbels na. De knelpunten beginnen als je net de Waterigeweg bent ingeslagen, deze haaks moet oversteken op een zeer onoverzichtelijk punt door de dikke boomstammen langs deze weg. Om goed overzicht te hebben moet je echt stoppen, en goed kijken of er geen autoverkeer richting Bunnik aankomt. Dit is voor veel jonge ongeconcentreerde weggebruikers, die vaak in groepjes rijden al een eerste risicoplek. Eenmaal overgestoken begint de ellende pas goed: al het doorgaande verkeer richting centrum, Driebergen en Woudenberg perst zich door de smalle Lageweg over twee rijstroken, een voor linksafslaand verkeer richting centrum, de andere voor het doorgaand verkeer.

Fietsers, wat zijn dat? Hebben die ook recht op weggebruik? Misschien wel, maar dan toch niet hier! Als er één plek in Zeist is waar ik me als fietser mateloos gediscrimineerd en niet gezien voel, is het wel deze! Voor de naïeve automobilist is het aan de indeling van de weg niet te zien dat deze ook door fietsers gebruikt wordt, er is geen wegmarkering voor een fietsstrook, voor het stoplicht, en dus staat op dit stuk Lageweg alles vol met auto’s, meestal tot 30 centimeter van de stoeprand. De groepen fietsers hebben de keus tussen: òf tussen de auto’s doorslingeren, deels op de verkeerde weghelft, òf over het smalle hobbelige stoepje tot aan het stoplicht manoeuvreren.òf met medeneming van een paar autospiegels, en het veroorzaken van wat blikschade een plek voor het stoplicht te bemachtigen. De laatst optie is als een sulletje achter de rij auto’s aan te sluiten, en dan het stoplicht 3 keer opnieuw op rood te zien springen, dan moet je wel 10 minuten eerder van huis gaan. Zo masochistisch zijn de Zeister fietsers over het algemeen niet. De derde optie met die spiegels spreekt me persoonlijk wel aan, maar dan moet de schade wel verhaald worden op de Gemeente Zeist. Misschien gebeurt er dan eindelijk wat, als de Gemeente wegens grove nalatigheid in de buidel zou moeten tasten. Ik vrees alleen dat dit juridisch niet helemaal haalbaar is, maar het zou wel kloppen met mijn rechtsgevoel.

De afgelopen jaren zijn er al heel wat bestemmingsplannen, en verkeersplannen de revue gepasseerd, ik heb de indruk dat door het instandhouden van het Nassauhuis ook de verkeersproblemen in stand gehouden worden, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik me nooit grondig verdiept heb in de ontwikkelingsplannen rond dit gebied. Wel is er momenteel de mogelijkheid om de Lageweg een stukje te verbreden, of een rijbaan aan de andere kant van de bomen te maken, dus Gemeente,grijp je kans! Of moeten de belangen van fietsers, en de verkeersveiligheid van scholieren weer wijken voor de belangen van appartement bezitters, of de nostalgische gevoelens over een oud, niet al te interessant pand. Wat mij betreft is de gemeente nu echt aan zet om nu eindelijk eens knopen door te hakken en haar verantwoordelijkheid te nemen op dit punt. Negeren is géén optie meer! Daarnaast zou ik ook aan de automobilisten die van deze route gebruik maken willen vragen: Wees er bewust van dat er fietsers langs moeten kunnen, en stel je zo op voor het stoplicht dat dit ook kan. De ruimte is er net, mits hij optimaal gebruikt wordt door wat dichter langs de middenstreep op te stellen. Bij voorbaat mijn dank!

Ans Bergwerff, Fietsersbond Zeist

 

In de voorrang, uit de voorrang                                        (Nieuwsbode 03 09 02)

Het kruispunt Oude Arnhemseweg / Schaerweijdelaan is ingrijpend veranderd.Niet alleen zijn de stoplichten er verdwenen; de Oude Arnhemseweg is verhoogd aangelegd, als een soort grote verkeersdrempel, en de voorrangsregeling is gewijzigd. Het verkeer op de Oude Arnhemseweg heeft nu voorrang, let wel: op dít kruispunt. De Oude Arnhemseweg is een zogenoemde hoofdfietsroute. De maatregelen zoals die nu genomen zijn bij voornoemd kruispunt zijn vanuit dit perspectief bezien uitermate passend, anders zou dat "hoofdroute" vrij inhoudsloos worden.

Hoewel de Fietsersbond erg blij is met de herinrichting van het kruispunt, mede omdat de doorstroming van het fietsverkeer tussen Zeist-Noord en het centrum er een stuk beter op geworden is, valt er toch nog wel wat te wensen over wat betreft de Oude Arnhemseweg. De as Arnhemse Bovenweg – 1e en 2e Hogeweg – Oude Arnhemseweg is één van de belangrijkste fietsroutes van Zeist, waarover veelal de wat langere lokale ritten zoals Vollenhove - Centrum gemaakt worden. Daarnaast speelt de Oude Arnhemseweg een belangrijke rol voor het fietsverkeer naar een aantal andere wijken zoals Zeist-West.

Als je de hele route onder de loep neemt dan valt op dat er om de paar honderd meter sprake is van een andere situatie. Komende van de richting Driebergen eerst een voorrangsweg met aan beide zijden fietspaden, dan bij de 2e Hogeweg opeens een klinkerweg zonder fietspaden, op de 1e Hogeweg wederom aan beide zijden een fietspad. Na de rotonde bij de Montaubanstraat een smalle klinkerweg met slechts aan één zijde een fietspad en waar aan alle kleine zijstraatjes voorrang moet worden gegeven. Dan vervolgens het al eerder omschreven kruispunt met de Schaerweijdelaan, waar je dus "opeens" wél voorrang hebt en daarna weer een stuk zonder fietspaden, waarna ter hoogte van het Sanatorium sprake is van een tweerichtingsfietspad.

Toen we deze route reden tijdens de meetdag van de Fietsbalans op 5 juni was dit één van de dingen die de meetfietser het meest verbaasde: hoe kan het zijn dat er op een zo belangrijke hoofdfietsroute sprake is van zoveel verschillen in voorrang, wegdek, wel/geen fietspaden etc. Onvoorstelbaar inconsequent en daardoor ook onveilig. Immers: veiligheid ontstaat mede door helderheid en eenduidigheid, zekr waar het een bepaalde route betreft die als één geheel kan worden beschouwd. In zekere zin is de Oude Arnhemseweg er dan ook ónveiliger op geworden: op het betreffende traject is het voorrang hebben bij de Schaerweijdelaan een onverwachte "losse" situatie. Zelfs de kleinste zijstraatjes moet je steeds voorrang verlenen en als er dan een kruispunt met een grote doorgaande weg komt heb je opeens wél voorrang. Ga dat maar eens aan je kinderen uitleggen…

Wil je de Oude Arnhemse weg écht veilig maken, dan zou hij volledig voorrangsweg moeten worden. Dat schept ook de nodige duidelijkheid (= veiligheid) op het kruispunt met de van Reenenweg en het stuk Montaunanstraat- van Reenenweg waar veel bijna aanrijdingen plaatsvinden. Sterker nog: het zou van goed en consequent beleid getuigen als van alle hoofdfietsroutes voorrangsroutes gemaakt worden. In veel gevallen is dat al het geval, maar het zijn juist de inconsequenties die het zo onveilig maken, niet alleen voor de fietser, maar ook voor alle overige weggebruikers.

Ine van Dam, Fietsersbond Zeist                      Naar top

 

5 Juni: Meetdag Fietsbalans Zeist                     Nieuwsbode 28 05 02

 

Nog één week en dan is het zover: de meetfiets van de Fietsersbond zal in Zeist een kleine 40 km afleggen en daarbij een schat aan meetgegevens vergaren. De start zal plaatsvinden om 13.00 uur op de Slotlaan (bij de HEMA). Vervolgens zal de fiets een aantal routes langs o.a. het Diaconessen Ziekenhuis, het Station, scholengemeenschap de Breul,  het PGGM-kantoor, zwembad Dijnselburg, Winkelcentrum de Clomp en een aantal van te voren aangewezen woningen rijden. Een flink deel van veel gebruikte fietsroutes wordt hierbij aangedaan, evenals een aantal bekende knelpunten. De meetfiets is uitgerust met een videocamera, die de hele route in beeld zal brengen en diverse meetapparaten waarmee o.a. de kwaliteit van het wegdek en het oponthoud onderweg (bijvoorbeeld bij stoplichten) gemeten wordt.

Na de meetdag worden de meetgegevens zorgvuldig uitgewerkt. De uitkomsten worden samengevoegd met de resultaten van het onderzoek naar het bestaande gemeentelijke beleid dat uitgevoerd wordt door specialisten van de Fietsersbond en een tevredenheidsonderzoek onder de Zeister bevolking (via de Nieuwsbode). Vervolgens zal er een totale beoordeling plaats vinden en zullen er aanbevelingen gedaan worden voor verbeteringen en aanpassingen van zowel het fietsbeleid in zijn algemeenheid als concrete situaties.

De gemeente lijkt als mede-initiatiefnemer van de Fietsbalans in Zeist voornemens te zijn om een goed fietsbeleid serieus op de agenda te plaatsen. In ieder geval wordt er nu gedegen onderzoek gedaan en wordt het beleid kritisch onder de loep genomen. Er zal echter moeten blijken in hoeverre de uitkomsten van de Fietsbalans ook daadwerkelijk tot nieuw beleid zullen leiden, zeker wanneer daar prijskaartjes aan hangen. Een onderzoek als dit is natuurlijk prachtig en een goede eerste aanzet. Maar er is al eerder in deze gemeente een prima en compleet uitgewerkt fietsplan voor enige jaren onder in een la verdwenen toen het op (financiële) uitvoering aankwam. De Fietsersbond heeft echter de indruk dat er nu sprake is van een klimaat waarbij de gemeente Zeist werkelijk ernst wil maken met het ontwikkelen én uitvoeren van een goed fietsbeleid. De samenwerking in het kader van de Fietsbalans tussen de gemeentelijke afdeling verkeer- en vervoer en de Zeister afdeling van de Fietsersbond is tot nu toe in ieder geval uitstekend gebleken. Laten we hopen dat de verwachtingen die nu gewekt zijn straks ook daadwerkelijk ingelost zullen worden als het om de uiteindelijke besluitneming gaat. Want in principe heeft Zeist het in zich om uit te groeien tot een van dé fietssteden van Nederland.

 

Frank Dirkse, Fietsersbond Zeist

 

  

 

Fietsbalans Zeist: nog drie weken…                              Nieuwsbode 14 05 02

 

Op woensdag 5 juni zal een wonderlijke fiets door Zeist rijden: de meetfiets van de Fietsersbond. Uitgerust met camera en diverse meet apparatuur zal deze fiets een traject van ongeveer 35 km afleggen door de bebouwde kom van Zeist. Vrijwel alle wijken zullen hierbij worden aangedaan, evenals een aantal voor fietsers belangrijke bestemmingen als het station, het winkelhart, een grote scholengemeenschap etc. en een aantal woningen. De routes die de fiets gaat rijden zijn zorgvuldig uitgezocht door de afdeling verkeer en vervoer van de gemeente en de plaatselijke afdeling van de Fietsersbond. Daarnaast zal er gelijkertijd een auto langs dezelfde bestemmingen rijden, zodat duidelijk wordt welke trajecten sneller door de fiets of de auto kunnen worden afgelegd. De meetresultaten van deze dag zullen gecombineerd worden met een grondige analyse van het huidige fietsbeleid van de gemeente Zeist door deskundigen van de Fietsersbond en een tevredenheidsonderzoek m.b.t. de fietsvoorzieningen onder de inwoners van Zeist. Dit laatste onderzoek kunt u binnen enkele weken verwachten in de Nieuwsbode, in de vorm van een korte meerkeuzevragenlijst. Ik wil u nu al vragen om uw medewerking aan dit onderzoek. De vragen kunnen snel worden ingevuld en aan de inzending zijn geen kosten verbonden. Hoe meer Zeistenaren de vragenlijst invullen, hoe betrouwbaarder het resultaat.

De drie genoemde onderzoeken vormen tezamen de Fietsbalans. Als alle onderzoeken zijn afgerond en de meetgegevens verwerkt, zullen deze omgezet worden in een beoordeling en een reeks van aanbevelingen aan het adres van de gemeente. Daarnaast dingt Zeist als deelnemer aan de Fietsbalans 2002 mee naar de titel “Fietsstad van het jaar”.

Voor degenen die meer willen weten over de Fietsbalans en over de meetfiets, verwijs ik u naar de website van de Fietsersbond: www.fietsersbond.nl , klikken op “de Fietsersbond in uw gemeente” en vervolgens op “Fietsbalans”. U kunt daar alles te weten komen over het hoe en waarom van de Fietsbalans.Zo kunt u er o.a. een filmpje over de meetfiets bekijken.

Daarnaast zijn er op deze uitgebreide site nog veel meer handige en belangwekkende dingen over de fiets en het fietsen te vinden.

 

Frank Dirkse, Fietsersbond Zeist 

 

 

Fietsbalans in aantocht              Nieuwsbode 16 04 02

Volgende maand wordt in Zeist de Fietsbalans gehouden. Dit groots opgezette onderzoek is een uniek samenwerkingsproject tussen gemeente en Fietsersbond. Afgelopen donderdag werd hiertoe bij de start van de actie “Fiets naar je werk“ op het gemeentehuis een intentieverklaring ondertekend door de Fietsersbond en de wethouder van verkeer, Gijs van Brenk. De eerste voorbereidende gesprekken tussen verkeersambtenaren en de fietsersbond hebben reeds plaatsgevonden.

Komende donderdag komen vrijwilligers van de Fietsersbond met de projectambtenaar van de gemeente bijeen om concrete werkafspraken te maken. Op een nog nader aan te kondigen datum in mei zal er een speciale meetfiets van de Fietsersbond door Zeist een vooraf bepaalde route gaan rijden via plaatsen waar veel fietsers komen, zoals het winkelhart, het station, middelbare scholen, de drukstbezochte sportaccommodatie etc. In totaal zal de meetfiets, uitgerust met videocamera en diverse meetapparaten, zo’n 30 km door Zeist gaan rijden. Tegelijkertijd rijdt er een testauto ter vergelijking langs dezelfde meetpunten.

De meetgegevens, bijvoorbeeld over oponthoud, kwaliteit van het wegdek, onveilige situaties e.d., worden verwerkt en samengevoegd met de gegevens uit twee andere onderzoeken die deel uitmaken van de Fietsbalans. Dit zijn een beleidsenquête,  waarbij het beleid van de gemeente onder de loep wordt genomen door specialisten van het landelijk bureau van de Fietsersbond en een fietstevredenheidsonderzoek, waaraan ook u kunt deelnemen. Het gaat hierbij om een korte vragenlijst waarin aan de inwoners van Zeist gevraagd wordt hun (on)tevredenheid m.b.t. de fietsfaciliteiten in Zeist uit te drukken. Deze vragenlijst kunt u binnen de komende weken verwachten in de Nieuwsbode.   

Aan de hand van de resultaten van de Fietsbalans zullen aanbevelingen gedaan worden voor het fietsbeleid van de gemeente. Omdat er in alle plaatsen waar de Fietsbalans gedaan wordt streng aan een vaststaande methodiek wordt gehouden zijn de resultaten van de deelnemende plaatsen onderling vergelijkbaar. De deelnemende gemeenten aan de Fietsbalans van dit jaar dingen mee naar de eretitel “Fietsstad van het Jaar”. Wie weet wordt Zeist dat wel…

 

Frank Dirkse, Fietsersbond afd. Zeist

 

 

 

 

Druk voorjaar                                                   Nieuwsbode 02 04 02

 

Dit voorjaar staat er een hoop te gebeuren op fietsgebied in Zeist. Op 1 april is de landelijke actie “Fiets naar je werk“ gestart, een actie met als doel het per fiets naar het werk gaan te stimuleren. Maar het is tevens een sponsoractie waarbij bedrijven hun werknemers kunnen sponsoren. De opbrengst hiervan wordt gebruikt voor duurzame ontwikkelingsprojecten in de derde wereld (zoals bestrijding van houtkap en ecologische landbouw). Zo snijdt het mes aan twee kanten: beter voor de duurzaamheid hier, maar ook elders in de wereld. De gemeente Zeist doet als werkgever mee aan deze actie. Deze week zal scheidend wethouder van Brenk (wethouder van verkeer, milieu en personeel) het startsein geven voor de actie ” fiets naar je werk”. Mede in de hoop dat in Zeist vele bedrijven dit goede voorbeeld zullen volgen.

Het moment zal tevens worden aangegrepen om samen met de Fietsersbond de intentieverklaring te ondertekenen voor de Fietsbalans. De Fietsbalans is een diepgaand onderzoek, uit te voeren door gemeente en Fietsersbond,  naar hoe het staat met de fietsvriendelijkheid van de gemeente.

In grote lijnen bestaat de Fietsbalans uit drie onderdelen: een onderzoek naar wat er aan beleid is bij de gemeente, een fietstevredenheidsenquête onder de bevolking en - last but not least - een meetdag. Op deze meetdag zal een speciale fiets, uitgerust met meetapparatuur en een videocamera een van te voren vastgestelde route gaan rijden. Tegelijkertijd wordt dezelfde route per auto gereden. De schat aan meetgegevens die dit oplevert zal door vrijwilligers van de Fietsersbond verwerkt worden. Tevens zullen de gegevens vergeleken worden met die van andere gemeenten. De meetmethodiek zit zo in elkaar dat dit vergelijken ook werkelijk mogelijk is. De resultaten van de hele Fietsbalans zullen aangeboden worden aan de gemeente, vergezeld van aanbevelingen voor verbeteringen.

De Fietsbalans is al in vele Nederlandse gemeenten gehouden en gelukkig is er ook in de gemeente Zeist veel enthousiasme voor. Zowel binnen het gemeentelijk apparaat als binnen de afdeling van de Fietsersbond. Inmiddels hebben zich binnen de afdeling zo’n twintig vrijwilligers gemeld om op de een of andere manier hun steentje bij te dragen aan de Fietsbalans.

De Fietsbalans wordt dit voorjaar uitgevoerd. De meetdag is voorzien in de tweede helft van mei. De fietstevredenheidsenquête zal over enige weken te vinden zijn in dit blad. Tussentijds wordt u op de hoogte gehouden door zowel gemeente als Fietsersbond via de pagina “van het Rond” en de tweewekelijkse rubriek van de Fietsersbond in de Nieuwsbode.

 

Frank Dirkse, Fietsersbond Zeist

 

 

Steeds kleinere markt voor de fietser                              Nieuwsbode 19 02 02

 

Is het u ook al opgevallen ? De markt in Zeist wordt steeds kleiner voor de fietser.

Het grootste deel van de marktbezoekers komt op de fiets. De aanwezige capaciteit aan fietsenklemmen is eigenlijk maar net toereikend voor de hoeveelheid marktbezoekers op donderdag en zaterdag. Maar… de laatste tijd is de situatie meer en meer aan het verslechteren. Al sinds het bestaan van de markt op de huidige locatie,parkeert een bloemen- en plantenkoopman zijn vrachtwagen tussen twee muurtjes met fietsenklemmen, daarmee de stallingscapaciteit verkleinend. Vorig najaar verscheen er op de markt een kraam met allerlei voetbalhebbedingen als shirts van bekende clubs e.d. De kraam van deze neringhouder staat over een muurtje met fietsenklemmen opgebouwd, blijkbaar met volledige instemming van de marktmeester, want bij de marktopbouw wordt die kraam al zo neergezet. Afgelopen week viel een nieuwe aanslag op de beschikbare fietsenklemmen waar te nemen: een nieuwe marktdeelnemer, wederom een bloemen- en plantenverkoper, parkeert in navolging van zijn concurrent zijn vrachtwagen -u raad het al- zo tussen twee muurtjes, dat ook deze fiesklemmen onbruikbaar worden. Gevolg van dit alles is dat zo onderhand de helft van de stallingen bij de markt wordt ingenomen door fout geparkeerde vrachtwagens van kraamhouders en door vreemd geplaatste kramen. En het lijkt allemaal heel normaal bevonden te worden, want het is al tijden zo, er wordt niet tegen opgetreden en de situatie verslechtert meer en meer. Het gevolg voor de omgeving is, dat de fietsende marktbezoeker gedwongen wordt zijn/haar rijwiel “wild” te stallen, of een stallingsplek te zoeken elders in het centrum. Juist bij de markt is het van belang dat je er dichtbij kan stallen, anders moet je steeds enden lopen naar je fiets met in de handen snijdende tasjes appels, aardappelen e.d.

Let u er maar eens op als u bij de markt komt; vooral aan de zijde langs de Voorheuvel is het een rommeltje van her en der geplaatste fietsen terwijl er in principe daar aardig wat, maar grotendeels geblokkeerde, fietsenklemmen te vinden zijn. Het gaat maar om een paar kraamhouders, en die versjteren het voor de rest. Want in principe zal dit fenomeen nu niet bepaald tot grotere klandizie op de markt leiden, zo lijk mij. Maar ja, die vorstelijke winkelaars waar men zo op hoopt in Zeist worden blijkbaar niet per fiets verwacht…

Of is op de markt niet de klant maar de kraamhouder koning ?

 

Ine van Dam, Fietsersbond Zeist

 

 

 

Duistere fietsers                                                         Nieuwsbode 05 02 02

 

Veel te vaak hoor ik in discussies over de positie van de fietser in het verkeer de dooddoener ”zorg er eerst maar eens voor dat alle fietsers met verlichting rijden”. Dit quasi-argument wordt te pas en (vooral) te onpas ingezet waardoor er om het werkelijke onderwerp van gesprek heen gedraaid kan worden. Natuurlijk is het rijden zonder licht een grote ergernis en levensgevaarlijk voor zowel de betreffende fietser als zijn/haar medeweggebruikers. Maar het zonder licht rijden als argument inzetten voor het tegenhouden van verbeteringen van verkeerssituaties voor fietsers is onzinnig. Het is te vergelijken met argumenten als: “alle auto’s rijden te hard” en “geen enkele automobilist geeft richting aan” (net zo als het rijden zonder licht veel voorkomende verkeerseuvels) inzetten om verbeteringen voor de auto tegen te houden. Maar waar het om gaat is dat het rijden zonder licht welhaast de hondenpoep op de stoep lijkt te verdringen in de ergernissen-top10. Er is dus blijkbaar wel wat aan de hand.

Ik zelf erger me ook als fietser bont en blauw aan het rijden zonder goede verlichting.

Maar het rijden zonder licht is m.i. een fenomeen dat past binnen de huidige maatschappij. Niet om dingen goed te praten, wel om te proberen het te plaatsen. Onderzoek wijst uit dat het vooral kinderen en jongeren zijn die zonder licht rijden. Ik kom ‘s avonds regelmatig ouders met (jonge) kinderen tegen die fietsen terwijl hun licht het niet doet, of verlichting zelfs ontbreekt op de fiets(en). En daar begint de ellende al naar mijn gevoel: er zit iets fundamenteel fout in de verkeersopvoeding. In situaties waar ouders het voorbeeld moeten geven wordt dit veel te vaak niet of onvoldoende gedaan. Ook het verkeersonderwijs op de scholen is al jaren geleden ten prooi gevallen aan bezuinigingen en het stellen van “andere prioriteiten”.  Daarnaast zou de politie nog veel strenger op kunnen treden tegen zonder licht rijders. Bonnen schrijven voor (te) lang parkeerders gebeurt vaker dan voor het zonder licht fietsen, maar een te-langparkeerder brengt in principe de verkeersveiligheid niet in gevaar, de zonder-licht-rijder wél. Je kan je daarom afvragen of er wel voor de juiste slakken gekozen wordt om het zout op te strooien… In de Volkskrant van afgelopen vrijdag stond een lezenswaardig artikel over het rijden zonder licht. Invalshoek was hier het feit dat er jaarlijks naar schatting 1 miljoen (!) fietsen worden gestolen. Veel mensen hebben daarom een “mooie fiets op zolder” en een barreltje voor het dagelijks gebruik, veelal zonder deugdelijk remmen of verlichting. Fietsen die eigenlijk niet op de weg thuishoren. Daarom wordt vanuit verschillende hoeken gepleit voor een soort van APK-keuring voor fietsen. Maar dat neemt niet weg dat iedereen zijn/haar eigen verantwoordelijkheid moet blijven, of weer gaan, nemen. Het genoemde artikel (en veel meer fietsartikelen) kunt u nalezen op www.volkskrant.nl/fiets .

Het moge duidelijk zijn dat ook, en misschien wel juist, de Fietsersbond zich inspant om het rijden zonder licht zoveel mogelijk tegen te gaan. Het zou trouwens ook prachtig zijn als de industrie er eindelijk eens in zou slagen om een deugdelijk en vooral duurzaam verlichtingssysteem te ontwikkelen. Maar naast het verlichtingsverhaal is het in Zeist nog steeds hard nodig dat de veiligheid van de fietser nadrukkelijk onder de aandacht wordt gebracht. Zeker als je bedenkt dat recentelijk naar buiten is gebracht dat er in Zeist meer fietsers betrokken zijn bij ongelukken dan elders in het land en de twee “black-spots” (van Reenenweg hoek Utrechtseweg en Woudenbergseweg hoek Krakelingweg) nog steeds niet lijken te worden aangepakt. Ik zou als gemeentebestuur de mogelijke slachtoffers op deze locaties niet op mijn geweten willen hebben…

 

Frank Dirkse, Fietsersbond Zeist,

 

 

 

Over rotondes, rondjesdraaien en toch wat bereiken            Nieuwsbode 22 01 02

 

Op dinsdag 11 december 2001verscheen het artikel “Afscheid” van S. de Vos in deze krant. Het omvatte een pleidooi voor het gebruik van de fiets met een terugblik op langjarig vrijwilligerswerk voor de Fietsersbond.

En de vragen “Wat hebben wij nu bereikt?” en “Waarvoor heb ik het allemaal gedaan?” In mineur  gaf de auteur een lijst met zaken die ten faveure van de fiets zouden moeten zijn veranderd en/of verbeterd.

Maar, hij constateerde terecht dat met het toenemende verkeer en de groeiende mobiliteit, het gebruik van de beschikbare vervoermiddelen en vooral van de auto de fietsers en  de voetgangers vaker dan voorheen in verkeersonveilige situaties verzeild raken. Dit wordt in Zeist nog versterkt door de van gemeentewege verordonneerde  versobering van het (periodiek) onderhoud aan wegen, paden, riolering en van groenstroken, kortom aan datgene waar wij als bewoner en gebruiker dagelijks mee geconfronteerd worden en zeker bij slechte of winterse weersomstandigheden!

De gemeente die zeer tweeslachtig bezig is en blijft. Meer bouwen, inbreiden ook in het groen, Sonnehaert en uitbreiden van bedrijfsterreinen ook al in het groen met als enig doel op de korte termijn de winst pakken en hopen dat Zeist weer meer dan 60.000 inwoners zal gaan tellen. Het enige wat bereikt wordt is meer verkeer, meer overlast  en ergernis voor de inwoners van Zeist en nog minder periodiek en structureel onderhoud. Want geld voor goede voorzieningen schijnt er niet te zijn? Dan rest slechts nog meer versoberen op wijkniveau op onderhoud aan groenstroken en plantsoenen. Ook worden deze stroken verkocht om van het onderhoud af te zijn, alweer korte termijn winst! Daarnaast moet de gehele gemeente lijden onder verminderd of het geheel ontbreken van onderhoud aan met name riolering en slechte verharding en verlichting. Aan modernisering  en verbetering van de capaciteit om de groei bij te houden schijnt de gemeente in het geheel niet toe te komen!

Gevolgen blijven niet uit, getuige de gepubliceerde onderzoeken. Meer verkeersonveiligheid waarvan voor al de fietser en voetganger, maar ook de jeugd de wrange vruchten plukt: ondermeer ongevallen waarbij fietsers betrokken zijn!

Toch is er een lichtpuntje en gloort er nog hoop. De wethouder voor verkeer en vervoer heeft eindelijk de twijfel weggenomen en gesteld dat alle rotondes in Zeist hetzelfde beeld moeten hebben. Daarom krijgen fietsers op alle rotondes in Zeist voorrang. Hoera, een historische overwinning op het starre economisch denken. Nu ook nog alle ellendige uitbuigingen in fietspaden langs voorrangswegen uit de jaren zeventig terugbuigen en de fiets krijgt het begin van een volwaardig netwerk in Zeist. Wij blijven daarnaast hopen dat het groen in Zeist, de pijler, waarop de charme van Zeist rust, “stad in het groen en tuinstad “ behouden zal blijven en Zeist gevrijwaard blijft van in concept al mislukte bouwprojecten als het nu bloedend hart van Zeist, Belcour. Wilt u ook dat wij dat bereiken in de volgende raadsperiode? Steun dan de Fietsersbond. Wordt lid en ga fietsen. Fiets voor meer info langs bij Frans Balfoort of surf naar www.fietsersbond.nl, E-mail: zeist@fietsersbond.nl  

 

Frans Balfoort,  Fietsersbond Zeist

 

11 mei 2005

 

Herinrichting Fietspad door Nijenheim

 

Na de zomer begint de gemeente Zeist met de herinrichting van het fietspad door Nijenheim, dat van Nijenheim 22 naar Winkelcentrum de Clomp loopt.

Enige maanden geleden is daar een druk bezochte inspraakavond over geweest. Niet alle aangedragen suggesties van Fietsersbond, omwonenenden en (groene-) belangengroeperingen zijn overgenomen. Toch zijn er een aantal essentiële verbeteringen m.b.t. de oude situatie en het oorspronkelijke ontwerp. Een belangrijk winstpunt is het veiliger maken van de oversteek van de Griffesteijnselaan ddor de aanleg van drempels voor het autoverkeer. Het fietspad is en blijft verboden voor brommers. We hebben begrepen dat er na de reconstructie op dit punt verscherpt handhavend zal worden opgetreden. Onderstaand de definitieve ontwerptekening.

 

( uit: de Nieuwsbode 07 02 04 )

 

 

( uit: de Nieuwsbode 29 01 04 )

Laatste wijziging op: 20-05-2008 18:02